Soutěže

Statut a pravidla akce
„Vyhrajte s Axe, Radox, Dove Men+Care a Rexona“
Česká republika

Smyslem tohoto statutu a pravidel akce (dále jen „statut“) je úprava podmínek spotřebitelské soutěže nazvané „Vyhrajte s Axe, Radox, Dove Men+Care a Rexona (dále jen „akce“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení akce přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti UNILEVER ČR, spol. s r. o. a společnosti DOT PRODUCTION s.r.o.

Organizátorem a pořadatelem akce v České republice je společnost DOT PRODUCTION s.r.o., Koněvova 35/426, Praha 3, PSČ 130 00, Česká republika, IČ: 27165281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101257 (dále jen „pořadatel“).

Zadavatelem a objednatelem akce v České republice je společnost UNILEVER ČR, spol. s r. o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196 (dále jen „objednatel“).

Pravidla obecná:

 1. Akce o výhry bude probíhat na území České republiky v hypermarketech Albert v termínu od 14. 6. 2017 do rozebrání všech výher, nejdéle do 27. 6. 2017 (včetně) (dále jen „doba trvání“).
 2. Akce se vztahuje na výrobky společnosti UNILEVER ČR, spol. s.r.o prodávané pod obchodní značkou Axe, Radox, Dove Men+Care, Rexona, které jsou v prodeji v hypermarketech Albert (dále jen „výrobky “).
 3. Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let s adresou pro doručení na území České republiky, která splní všechny podmínky akce (dále jen „zákazník“).
 4. Akce bude probíhat na území České republiky v hypermarketech Albert, jejichž přehled je uvedený zde https://www.albert.cz/ (dále jen „hypermarket“). V hypermarketech, kde bude akce probíhat, budou vystaveny POS materiály komunikující akci a základní mechaniku.
 5. Podstatou akce je získání stíracího kupónu, kdy každý stírací kupón je výherní.
 6. Účast v akci je podmíněna jednorázovým nákupem pánských výrobků Axe, Radox Dove Men+Care, Rexona v hypermarketu Albert v minimální hodnotě 99,- Kč vč. DPH v době trvání akce (dále jen „akční nákup“). Zákazník je povinen uchovat si elektronický daňový doklad, resp. účtenku, kterou obdrží při akčním nákupu a prostřednictvím které se může zapojit do akce. Po předložení účtenky prokazující akční nákup si zákazník stírací kupón vyzvedne na informacích daného hypermarketu. Zákazník nemůže stírací kupón či výhru nárokovat v jiném hypermarketu, než kde akční nákup uskutečnil.
 7. Na jednu účtenku je možno vydat pouze jeden stírací kupón. Po předložení účtenky k akčnímu nákupu v informačním centru daného hypermarketu, zákazník získává stírací kupón a současně mu bude účtenka výrazně označena na zadní části pracovníkem informačního centra a není možno ji opakovaně užít pro vydání stíracího kupónu. Zákazník je povinen setřít stírací kupón ihned po jeho převzetí, před pracovníkem informačního centra.
 8. Zákazník se může akce v době trvání zúčastnit opakovaně, a to vždy s každým dalším akčním nákupem.

Mechanika akce:

Za každý akční nákup má zákazník možnost získat v informačním centru hypermarketu, ve kterém byl akční nákup proveden, jeden stírací kupón. Objednatel vydal celkem 8 000 ks stíracích kupónů. Každý stírací kupón je výherní.

Zákazník po setření stírajícího políčka stíracího kupónu okamžitě zjistí svou výhru.

Výhry, které může zákazník za splnění podmínek tohoto statutu získat, jsou tyto:

 • 30x Zastřihávač vlasů Remigton
 • 300x Kosmetická taška Dove Men+Care
 • 8 000x Zubní pasta Signal White Now 16 ml

Zubní pastu Signal White Now 16 ml vyhrává každý zákazník, který uskutečnil soutěžní nákup.

Uvedený počet výher je společný pro všechny hypermarkety na území České republiky. Minimální počet stíracích kupónů na 1 hypermarket je 40 ks.

Výhra „Signal White Now zubní pasta 16ml“,“kosmetická taška Dove Men+Care a „Zastřihávač vlasů Remington“ bude zákazníkovi vydána bezprostředně po předložení setřeného výherního stíracího kupónu v informačním centru hypermarketu.

Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Všeobecná ustanovení:

 1. Z akce jsou vyloučení všichni zaměstnanci společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., DOT Production s.r.o., hypermarketů Albert a osoby jim blízké a ostatní spolupracující společnosti. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít Organizátor či Objednatel oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry. Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu se statutem nebudou do akce zařazeny. V případě, že takové osobě vznikne nárok na výhru, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá objednateli, který je oprávněn ji užít k jiným marketingovým účelům. Zákazník bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze zákazníků či jiné osoby, která dopomohla danému zákazníkovi k získání výhry. V pochybnostech nese důkazní břemeno zákazník.
 2. Zákazník postupem podle tohoto statusu uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail) společnosti UNILEVER ČR, spol. s r. o. jakožto správci pro účely organizace této akce a předání výher, zahrnující i zasílání sdělení týkající se akce prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu trvání akce a následně pouze nezbytné údaje za účelem doložení dodržování povinností správce vyplývajících z přísl. právních předpisů. Správce bude zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatele DOT PRODUCTION s.r.o. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle §§ 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům, právo zablokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může zákazník obrátit na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.
 3. Účastí v akci projevuje každý zákazník svůj souhlas s tímto statutem a zavazuje se tento statut bezvýhradně dodržovat.
 4. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Objednatel ručí za řádné předání výher. Organizátor ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v této akci nebo s využitím výher. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu se statutem akce.
 5. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá. Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této akce. Pořadatel je zároveň po dohodě s objednatelem oprávněn akci kdykoliv změnit, zrušit či upravit tento statut. Vymáhání účasti v akci soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této akce stanovených statutem ztrácí zákazník nárok na výhru.
 6. Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo které se nepodaří rozdělit, odevzdat, doručit na výhercem uvedené kontaktní údaje propadají bez náhrady ve prospěch objednatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším použití.
 7. Tento statut v platném znění je zákazníkům k dispozici na www.dotproduction.cz
 8. V případě rozporu ustanovení tohoto statutu a propagačních materiálů týkajících se akce, nejasností týkajících se výkladu statutu nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení tohoto statutu.
 9. Tento statut je vyhotoven ve 2 exemplářích, přičemž organizátor akce a objednatel akce obdrží po jednom z nich.

V Praze dne 5.5.2017

Nová cesta 2063/38,
140 00 Praha 4 Krč
GrafikaDigitální a ofsetový tiskPOS materiályKašírované produktyPrezentačné systémySales promoReklamní předměty a textilPolepyReklamní kampaně a soutěžeWeb design